Gövdə pası xəstəliyi

*Göbələk xəstəliyi

 • Törədiciləri

Gövdə pası xəstəliyinin buğda bitkisində törədicisi - Puccinia graminis göbələyidir.

 • Əlamətləri

Xəstəliyə bitkinin bütün orqanlarını sirayətləndirir (gövdəsi, yarpaq, sünbül). Əvvəlcə bitkinin orqanlarında göbələyin tünd-qonur rəngli uredo sporları sonra isə vegetasiyanın sonunda qara rəngli teleyto sporlar əmələ gəlir. Güclü zədələnmiş bitkinin gövdə və yarpaq epidermisi xəstəlik nəticəsində dağılır. Gövdə pası xəstəliyinin qışlama mərhələsi aralıq sahibi zirinc bitkisinin üzərində (törədicisi piknidi və esidi mərhələsində) inkişaf edir. Xəstəliklə yoluxmuş sahə məhsulun 70% bəzən isə 90%-ə qədərini məhvinə səbəb ola bilər  

 • İnkişaf dövrü

 Bu xəstəliyin inkişafı üçün temperatur, nisbi rütubət və damla su böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin optimal inkişaf temperaturu 15 - 35 C dərəcə hesab olunur.  

 • Becərilmə Texnologiyası 
 1. Torpaq iqlim şəraitinə uyğun toxumların seçilməsi 
 2. Toxumların xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanması 
 3. Torpağın düzgün hazırlanması (dərin şumun aparılması, malalanma, disklənmə)
 4. Payızda taxıl əkiləcək sahələrdə şum altına torpaq analizinin nəticəsinə görə ammofos gübrəsinin verilməsi və eyni zamanda erkən yazda isə yemləmə şəklində azot gübrəsinin hissələrlə(kollanma, boruya çıxma fazası) verilməsi ;
 • Mübarizə tədbirləri
 1. Aqrotexniki -- Növbəli əkinlərin və sələf bitkilərinin tətbiqi;
 2. Mexaniki - Bitki qalıqlarının sahədən çıxarılması və təmizlənməsi
 3. Bioloji - Sedrat bitkilərdən istifadə və bioloji preparatlardan istifadə
 4. Kimyəvi - Pestisidlərdən istifadə (funqisid, intektisid, herbisid) 

Kimyəvi mübarizə tədbirləri xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə çiləmə aparılmalıdır. 

ƏZİZ FERMERLƏRİMİZ MƏHSULUNUZUN BOL OLMAĞINI İSTƏYİRSİNİZSƏ, AZGÜBRƏ ŞİRKƏTİNİN MƏSLƏHƏTLƏRİNDƏN YARARLANIN!